Privacy policy

Wij houden jouw privégegevens en die van jouw medewerkers echt privé. In deze privacy policy vertellen we je zo duidelijk mogelijk hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Om onze diensten zo goed mogelijk aan jou en jouw medewerkers te leveren vragen we op onze website www.webshopgiftcard.nl gegevens van jou. Welke persoonsgegevens we van je vragen en waarvoor wij deze gebruiken vertellen we je hieronder zo compleet en helder mogelijk.

Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens.

DNP Giftcard doet er alles aan om jouw gegevens en de persoonsgegevens van je medewerkers te beschermen. We gaan daarom zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecomwet. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze aan ons zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy
 • Verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Om jouw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens of die van je medewerkers
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Alleen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, waar dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop wijzen en deze respecteren

Als DNP Giftcard zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van deze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactpagina.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?

DNP Giftcard BV, gevestigd aan de Grotestraat 138a, 5141 HC te Waalwijk.

Welke gegevens verwerken wij?
 • Contactgegevens (zoals naam, e-mailadres, werk- of thuisadres, telefoonnummer, het door jou achtergelaten bericht, inclusief eventueel door jou achtergelaten persoonsgegevens in dat bericht)
 • Cookies (anonieme Google Analytics informatie)
 • Inlogcode en wachtwoord
 • De naam van de organisatie waarvoor je werkt of die je vertegenwoordigt, je functienaam of functietitel
 • Gegevens met het oog op het berekenen of vastleggen van facturen, het doen van betalingen en het innen van vorderingen, inclusief factuur- en afleveradressen en eventueel creditcard- en/of bankdetails, alleen wanneer je diensten of producten van ons afneemt
 • Informatie die te maken heeft met het soort browser, OS of type device dat je gebruikt om onze website te bezoeken
 • Het IP-adres waar vandaan je onze website en/of webshop benaderd
 • Opnames van telefoongesprekken die je hebt met onze klantenservice of onze salesafdeling
 • Alle andere informatie die je mogelijk aan ons verstrekt
Hoe gebruiken we deze informatie en op basis waarvan doen we dat?

We verwerken de persoonsgegevens als hierboven genoemd om de volgende redenen:

 • Voor servicedoeleinden: om je bericht te kunnen opvolgen en je over de vervolgstappen te kunnen informeren
 • Voor relatiebeheer, marketing, klantenadministratie en servicedoeleinden (jou te informeren over de laatste nieuwtjes over DNP Groep en relevante diensten, marketing en het meten van respons op onze marketingacties, het beheer van ons CRM en het verbeteren van het functioneren van onze website)
 • Om verkoop bevorderende activiteiten te ontplooien
 • Om een adequate klantenadministratie en debiteurenbeheer te kunnen voeren
 • Voor interne controle en bedrijfsbeveiliging

Het gebruik van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk voor:

 • De uitvoering van overeenkomsten met onze klanten
 • Het voldoen aan onze wettelijk verplichtingen
 • Het behartigen van ons gerechtvaardigde belang om onze diensten zo efficiënt mogelijk aan onze klanten te kunnen (blijven) verlenen
 • Het behartigen van ons gerechtvaardigde belang om onze diensten zo efficiënt mogelijk aan de bezoekers van onze website te kunnen (blijven) verlenen en om onze website zo goed mogelijk te gebruiken en om onze relaties
 • Het behartigen van jouw gerechtvaardigde belang om de juiste informatie te verkrijgen
 • Het gerechtvaardigd belang van DNP Groep om onze eigendommen te beveiligen

DNP Giftcard gebruikt contactgegevens van bestaande klanten voor het versturen van servicemails en het versturen van commerciële informatie, zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events. Je kunt zich voor de mails met commerciële informatie altijd afmelden of je voorkeuren instellen door de afmeldmogelijkheid te gebruiken die in ieder bericht is opgenomen of door een e-mail te sturen aan klantenservice@dnp-groep.nl.

DNP Giftcard gebruikt contactgegevens van andere relaties dan klanten voor het versturen van commerciële informatie, zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events alleen als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Je kunt je toestemming altijd weer intrekken door de afmeldmogelijkheid te gebruiken die in ieder bericht is opgenomen of door een e-mail te sturen aan klantenservice@dnp-groep.nl. Wij zullen/kunnen je na drie jaar weer opnieuw toestemming vragen voor het gebruik van uw contactgegevens.

Met wie delen we deze informatie?

DNP Giftcard verstrekt persoonsgegevens aan partners die specifieke onderdelen van onze overeenkomst uitvoeren. Deze partners zijn onze drukker, onze fulfilment partner, onze IT partner, onze ontwerpstudio en onze klantenservice- en sales partner. Al deze partners hebben zich uitdrukkelijk geconformeerd aan deze privacyverklaring. Anders dan aan deze partners verstrekt DNP Giftcard geen persoonsgegevens aan derden zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij DNP Giftcard daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. Wij gebruiken jouw gegevens evenmin om bij te houden welke advertenties interessant voor je zijn of om advertenties te laten aansluiten bij je interesses.

DNP Giftcard gebruikt verschillende systemen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. De leveranciers van die systemen kunnen daardoor ook persoonsgegevens van jou verwerken. Voor meer informatie over deze leveranciers kun je contact met ons opnemen via klantenservice@dnp-groep.nl. Ook kan het voorkomen dat derde partijen, zoals onze accountant, toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens in het kader van door DNP Giftcard verstrekte opdrachten en/of toezichthoudende taken die zij ten aanzien van DNP Giftcard vervullen. DNP Giftcard heeft met alle partijen die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens, afspraken gemaakt, zodat er voldoende waarborgen zijn voor de zorgvuldige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit is in overeenstemming met de wet en het interne privacybeleid van DNP Giftcard en deze privacyverklaring.

Als wij derden ook toegang geven tot jouw gegevens, doen wij dat alleen als wij zeker weten dat die derden de gegevens alleen gebruiken op een manier die en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor we de gegevens hebben verkregen. En alleen in overeenstemming met deze DNP Giftcard-privacyverklaring. Verder gelden er altijd de op grond van de wet vereiste geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat jouw persoonsgegevens zomaar bekend worden bij andere partijen. Daarbij kijken wij altijd hoe wij jouw recht op privacy zo veel mogelijk kunnen respecteren.

Als wij jouw gegevens willen doorgeven buiten Europa, bijvoorbeeld omdat een datacenter of onze leverancier daar is gevestigd, doen wij dit alleen onder de voorwaarden die de wet daaraan stelt, bijvoorbeeld door middel van een contract waarop de EU Model Clauses van toepassing zijn.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

DNP Giftcard bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze werden opgeslagen We houden bepaalde termijnen aan, waarna we deze gegevens verwijderen:

 • Als jij je hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief of toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren we die toestemming 2 jaar. Ook wanneer je op een gegeven moment beslist dat je de nieuwsbrief of gepersonaliseerde berichten niet meer wilt ontvangen, bewaren we het intrekken van jouw verzoek.
 • Als jij een klant van ons bent, bewaren we jouw gegevens gedurende de overeenkomst die je met ons bent aangegaan en daarna nog 12 maanden. Als je van DNP Groep hebt gekocht, bewaren we jouw gegevens 7 jaar, vanwege de fiscale bewaartermijn.
 • Als je een potentiële klant bent en je uitdrukkelijk ermee hebt ingestemd dat wij contact met jou opnemen, bewaren we jouw gegevens totdat je je afmeldt of na 12 maanden vanaf het tijdstip waarop je voor het laatst met ons contact hebt gehad.
 • Inactieve klantaccounts verwijderen we in elk geval na 7 jaar.
 • Fiscale regelgeving verplicht ons om onze administratie met jouw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar te bewaren.
 • Opgenomen telefoongesprekken verwijderen we standaard na 30 dagen, tenzij we een wettelijke verplichting hebben om een gesprek langer te bewaren.
 • Bij het verzenden van individuele zendingen worden de persoonsgegevens door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van de opdracht zoals wordt overeengekomen met de klant. De gegevens worden alleen gebruikt om de opdracht ten aanzien van de kerstgeschenken uit te kunnen voeren. De gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden. De persoonsgegevens worden na beëindiging van de opdracht verwijderd uit de systemen van DNP Giftcard.

Daarnaast geldt dat DNP Giftcard in bepaalde gevallen jouw gegevens langer zal bewaren dan hierboven aangegeven indien dat verplicht is op grond van een wettelijke regeling of als langer bewaren echt nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, bijvoorbeeld om klachten te behandelen, geschillen op te lossen of om fraude en misbruik te voorkomen.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om onze bezoekers en deelnemers te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden. Als ondanks de beveiligingsmaatregelen er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor jouw privacy, zullen wij je zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren jou dan ook over de maatregelen die wij hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Waar slaan we jouw gegevens op?

De persoonlijke gegevens die wij van je verzamelen, worden in principe altijd opgeslagen in Nederland.

Het kan in uitzonderingsgevallen voorkomen dat gegevens worden overgedragen naar en worden opgeslagen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Ze kunnen in die gevallen ook worden verwerkt door personeel buiten de EER dat voor ons of voor een van onze leveranciers werkt. In dat geval zal de wetgeving over gegevensbescherming van het derde land door de Europese Commissie zijn goedgekeurd of zullen er andere toepasselijke waarborgen zijn ingesteld. Verdere informatie is verkrijgbaar bij onze privacy coördinator, via klantenservice@dnp-groep.nl.

Welke rechten heb jij met betrekking tot jouw persoonsgegevens?
 • Je kunt bezwaar maken tegen gebruik van je persoonsgegevens, bijvoorbeeld als je van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat je kunt opvragen welke persoonsgegevens er van jou zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt
 • Als je vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over jou hebben, dan kun je deze persoonsgegevens laten corrigeren. Je kunt ons ook vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om jouw verzoeken of bezwaren te beoordelen
 • Je kunt ons ook vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen
 • Je kunt ons ook vragen om te zorgen dat jouw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen

Wij zullen aan jouw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan jouw privacybelang. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengen.

Je kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen of het genoemde bezwaar maken door een brief te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, aan de privacycoördinator van DNP Giftcard. Deze is te bereiken via klantenservice@dnp-groep.nl. Vergeet niet om je BSN op de kopie van het identiteitsbewijs onleesbaar te maken, voordat je deze meestuurt.

Waar kun je meer informatie krijgen over de wijze waarop DNP Groep met jouw persoonsgegevens omgaat?

Wanneer je vragen hebt of meer informatie wilt over het gebruik van jouw persoonsgegevens en jouw rechten, dan kun jij je wenden tot de privacy coördinator van DNP Groep. Deze is te bereiken via klantenservice@dnp-groep.nl. Als je niet tevreden bent over de wijze waarop DNP Groep met jouw vragen, bezwaren of klachten omgaat, kun je een klacht indienen bij DNP Groep. Je kunt je daartoe richten tot klantenservice@dnp-groep.nl. In het geval dat je ook daarna nog niet tevreden bent over de wijze waarop DNP Groep met jouw klacht is omgegaan, kun je een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens?qa=klacht