Algemene voorwaarden Sport&Fit Cadeau

Algemene voorwaarden Sport&Fit Cadeau

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden in een pdf-bestand 


ALGEMENE VOORWAARDEN SPORT&FIT CADEAU
1. DEFINITIES
1.1. De Giftcard. De drager waar een elektronisch geldwaarde is opgeslagen waarmee de Houder de Acceptant door tussenkomst van de Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard betaalt voor door de Acceptant te leveren goederen, te verlenen diensten of het gebruik van enig goed.
1.2. De Houder. De natuurlijke persoon die de Giftcard houdt.
1.3. De Acceptant. De contractuele wederpartij van DNP Giftcard die de Giftcard als betaling accepteert voor te leveren goederen, te verlenen diensten of het gebruik van enig goed.
1.4. De Wederverkoper. De (natuurlijk) persoon die als tussenpersoon tussen De Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard en de Houder de Giftcard verschaft aan de Houder.
1.5. Directe Verkoopkanaal. Directe verkoop op www.sportenfitcadeau.nl van de Giftcard aan het publiek, althans verkoop aan het publiek op andere wijze dan door wederverkoop.
1.6. DNP Giftcard. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DNP Giftcard B.V. DNP Giftcard treedt als contractuele wederpartij van de Acceptant op.
1.7. Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard. De Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard is de rechtspersoon die de gelden onder zich houdt die zij van de Wederverkopers en van het Directe verkoopkanaal ontvangt ten behoeve van de Houder. De Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP is de contractuele wederpartij van de Houder en van de Wederverkoper. De Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard is een elektronisch geldinstelling in de zin van art. 1:1 Wet op het financieel toezicht (Wft). De Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard maakt gebruik van de vrijstellingsregeling van art. 1:5 Wft. De Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard heeft als doel de van de Wederverkopers en het Directe Verkoopkanaal ontvangen en het aan de Houders toebehorend elektronisch geld te scheiden van het vermogen van DNP Giftcard teneinde betaling aan de Acceptant van de Tegenwaarde in geld - onder aftrek van de Vergoeding - te kunnen waarborgen en steeds te kunnen voldoen aan de omwisselplicht jegens Houders zoals bedoeld in art. 4:31 Wft. De door Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard uitgegeven gelden worden niet aangemerkt als een deposito en vallen niet onder de werking van het Depositogarantiestelsel.
1.8. De Vergoeding. Het bedrag dat DNP Giftcard aan Acceptant in rekening brengt als onderdeel van de vergoeding voor door DNP Giftcard te verrichten werkzaamheden en de door haar gemaakte en nog te maken kosten, waaronder het opzetten en het in stand houden van een systeem waardoor Houder met de Giftcard binnen de onderneming van Acceptant kan betalen.
1.9. De Overeenkomst. De onderhavige overeenkomst tussen Houder en De Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard. De Overeenkomst zal hierna ook worden aangeduid als de Algemene Voorwaarden.
1.10. Tegenwaarde in geld. De tegenwaarde van het elektronisch geld op de Giftcard in Euro (€).
1.11. Omwisselformulier Tegenwaarde in Geld. Het formulier waarmee de Houder aan DNP Giftcard kan verzoeken om (het restant van) de Tegenwaarde in geld te ontvangen.

2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN EN TERHANDSTELLING
2.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard en de Houder zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Het is voor Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard niet mogelijk om de tekst van de Overeenkomst voor of bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk aan de Houder ter hand te stellen. De overeenkomst met Houder komt langs elektronische weg tot stand. Houder heeft bij aankoop uitdrukkelijk er mee ingestemd dat de algemene voorwaarden hem langs elektronische weg ter hand worden gesteld. De algemene voorwaarden liggen bij Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard ter inzage, zijn te raadplegen op de website www.sportenfitcadeau.nl en zijn bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Op eerste verzoek zullen zij onverwijld kosteloos worden toegezonden aan de Houder.
2.2. De Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard verleent aan Houder die de Giftcard rechtstreeks van de Wederverkoper verkregen heeft en die het bezwaarlijk acht dat de voorwaarden hem niet voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst met de Wederverkoper schriftelijk ter hand zijn gesteld of die binnen de hierna te noemen termijn van drie dagen terug wenst te komen op zijn uitdrukkelijke instemming bij de aanschaf van de Giftcard dat de algemene voorwaarden hem langs elektronische weg ter hand mogen worden gesteld, binnen drie dagen nadat hij de Giftcard rechtstreeks van de Wederverkoper heeft verworven heeft tot de conclusie komt dat hij toch prijs zou hebben gesteld op schriftelijke terhandstelling, onverplicht de bevoegdheid om binnen drie dagen nadat hij de Giftcard rechtstreeks van de Wederverkoper heeft verworven deze aan Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard te retourneren en schriftelijk aan Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard te melden, onder overlegging van het aankoopbewijs, dat hij zich niet kan verenigen met de inhoud van deze algemene voorwaarden. Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard zal alsdan de Tegenwaarde in geld binnen 14 dagen na ontvangst overmaken op een door Houder aangegeven IBAN-nummer.
2.3. De in art. 2.2 bedoelde bevoegdheid komt alleen toe aan Houders die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf.
2.4. Van de in 2.2 aan Houder verleende bevoegdheid kan slechts een keer door dezelfde Houder gebruik gemaakt worden. De in art. 2.2 genoemde bevoegdheid komt aan Houder niet toe indien hij binnen de in dit artikel genoemde termijn met de Giftcard een transactie heeft verricht zoals bedoeld in art. 3.4 van deze Overeenkomst en /of gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid ingevolge hoofdstuk 5 van de Overeenkomst.

3. BEVOEGDHEDEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE HOUDER
3.1. De Giftcard mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard niet gebruikt worden door Houders die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf.
3.2. De Giftcard is niet verhandelbaar, maar kan door de Houder slechts om niet aan een opvolgende Houder gegeven worden om te worden gebruikt als cadeaubon. Aan de opvolgende Houder komen de bevoegdheden zoals vermeld in artikel 2.2 en 2.4 niet toe. De Houder die in strijd met dit artikel de Giftcard anders dan om niet vervreemdt, vrijwaart de Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard ter zake van alle claims van opvolgend Houders die direct of indirect uit die opvolging voortvloeien.
3.3. Houder gaat met Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard een Overeenkomst aan die gereguleerd wordt door de onderhavige algemene voorwaarden. Indien Houder de Giftcard vervreemdt dan wel op andere wijze de eigendom of het bezit van (het tegoed op) de Giftcard aan een derde verschaft of ter beschikking stelt, dan verbindt Houder zich jegens Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard het in deze Overeenkomst bepaalde aan de nieuwe eigenaar of gebruiker ten behoeve van Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard op te leggen. Houder zal deze Overeenkomst ter hand stellen aan de derde, althans zal Houder er voor zoor zorgdragen dat de derde ermee instemt dat de voorwaarden hem langs elektronische weg ter hand mogen worden gesteld. Houder vrijwaart DNP Giftcard voor eventuele claims die direct of indirect het gevolg zijn van een geslaagd beroep op art. 6:233 sub b BW door een opvolgende Houder zoals bedoeld in art. 3.2.
3.4. Houder kan met de Giftcard bij de bij DNP Giftcard aangesloten Acceptanten betalen voor de koop van goederen, betalen voor te verlenen diensten of betalen voor het gebruik van enig goed, met uitzondering van die goederen, diensten of het gebruik aan een minimumleeftijd is onderworpen, zoals tabak en alcohol. Voorts zijn uitgezonderd cadeaubonnen die door Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard worden uitgegeven. DNP Giftcard noch Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard is partij bij de in dit artikellid bedoelde overeenkomst tussen de Houder en de Acceptant.
3.5. Houder verleent hierbij een onherroepelijke volmacht aan de Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard en verleent voor zoveel nodig opdracht om het bedrag dat gemoeid is met de in art. 3.4 bedoelde transactie, althans dat gedeelte van de transactie dat met de Giftcard is betaald, aan de Acceptant te betalen. Afschrijving van het tegoed op de Giftcard heeft plaats op het moment dat Houder de in art. 3.4 bedoelde transactie heeft verricht, althans zal die afschrijving per die datum worden geadministreerd.
3.6. Houder zal het tegoed op de Giftcard binnen 1 (één) jaar nadat de Giftcard voor het eerst wordt geactiveerd besteden bij een van de bij DNP Giftcard aangesloten Acceptanten. Na ommekomst van dat jaar zal het tegoed op de Giftcard worden gedeactiveerd. Na ommekomst van dat jaar zal de Houder slechts het tegoed kunnen omwisselen door het volgen van de procedure voor omwisseling zoals bedoeld in hoofdstuk 5 van de Overeenkomst.
3.7. Houder zal de Giftcard uitsluitend gebruiken in het kader van de in artt. 3.2 en 3.4 genoemde doelen. Het is Houder niet toegestaan fraude te plegen met de Giftcard, dan wel de Giftcard op enigerlei wijze oneigenlijk te gebruiken.
3.8. Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard staat er niet voor in dat het aanbod van de Acceptant op het moment van het verwerven van de Giftcard nog geldt op het moment dat de Houder de Giftcard wenst te verzilveren. 3.9. Indien de overeenkomst die Houder met Acceptant sluit nietig is, wordt vernietigd of wordt ontbonden of anderszins door de Houder of Acceptant wordt geannuleerd, dan kan de Acceptant zich het recht voorbehouden de Houder in plaats van restitutie van geld een tegoedbon te geven voor het gedeelte van het bedrag dat met de Giftcard is betaald, die Houder slechts kan besteden bij de onderneming van Acceptant. Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard is nimmer gehouden het afgeschreven tegoed op de Giftcard terug te boeken.
3.10. Indien de overeenkomst die Houder met Acceptant sluit tot onderwerp heeft het bijwonen van een evenement, het meedoen aan een activiteit of het gebruik van enig goed en de Houder verschijnt, al dan niet buiten zijn schuld, niet op de met de Acceptant overeengekomen plaats en tijdstip voor het bijwonen van het evenement of activiteit dan wel het gebruik van het goed (‘no-show’) dan heeft de Houder jegens Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard geen recht op restitutie van het tegoed op de Giftcard noch op enige Tegenwaarde in geld. De Giftcard wordt dan zijn geacht te zijn gebruikt voor de transactie zoals bedoeld in art. 3.4.
3.11. De Giftcard heeft een unieke code die slechts eenmaal wordt verstrekt. Bij verlies, diefstal, en/of al dan niet door Houder veroorzaakte beschadiging van de Giftcard en/of de code, heeft de houder geen recht op vervanging van de Giftcard en vervalt het tegoed op de Giftcard. Houder kan alsdan geen transacties meer verrichten ingevolge art. 3.4 en kan evenmin zijn rechten ingevolge art. 5 geldend maken.
3.12. De Houder dient de cadeaukaart zorgvuldig te bewaren en de instructies op de website van DNP Giftcard (www.sportenfitcadeau.nl) en/of de Acceptant nauwgezet op te volgen. Het risico van het verloren gaan van het tegoed als gevolg van het niet naleven van de gebruiksinstructies op de website ligt bij de Houder.
3.13. Indien Houder de Giftcard via het Directe Verkoopkanaal of anderszins op afstand verwerft ten behoeve van een derde dan dient de Houder zelf bij die derde te informeren of deze de Giftcard heeft ontvangen. Houder dient de Giftcard eerst te activeren door middel van de activeringsemail nadat hij zich er van vergewist heeft dat de derde de Giftcard heeft ontvangen. Indien de Houder de Giftcard activeert voordat hij zich er van vergewist heeft dat de Giftcard door de derde is ontvangen loopt hij het risico dat de kaart met het geactiveerde tegoed verloren gaat. Dit risico gaat over op Houder op het moment dat Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard de Giftcard per post heeft verzonden. Houder dient binnen drie maanden nadat hij de Giftcard heeft besteld via het Directe Verkoopkanaal te reclameren bij Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard indien de Giftcard hem of de derde niet heeft bereikt. Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard is, indien Houder binnen een termijn van drie maanden na bestelling van de Giftcard via het Directe Verkoopkanaal reclameert en de Giftcard nog niet is geactiveerd, slechts gehouden eenmalig aan de Houder, langs elektronische weg, een elektronische kopie van de Giftcard naar het e-mailadres van de Houder toe te zenden.
3.14. Indien Houder de Giftcard via het Directe Verkoopkanaal of anderszins op afstand verwerft, dan is de bedenktijd zoals bedoeld in art. 7:46d BW niet van toepassing. De Giftcard is een zaak zoals bedoeld in art. 7:46d lid 4 sub b onder 4 BW.
3.15. Partijen komen overeen dat de Giftcard geen betaalkaart is zoals bedoeld in art. 7:46g BW. Indien en voor zover in rechte vast zou komen te staan dat de Giftcard een betaalkaart is zoals bedoeld in art. 7:46g BW dan zal Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard nimmer verplicht zijn tot (terug)betaling van het door het frauduleuze gebruik ten onrechte van de Giftcard afgeschreven tegoed. Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard is in dat geval evenmin verplicht tot het bijschrijven van het door het frauduleuze gebruik ten onrechte van de Giftcard afgeschreven tegoed.
3.16. Indien Houder de Giftcard personaliseert op de website www.sportenfitcadeau.nl, dan heeft de Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard, althans een door de Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard in te schakelen derde de bevoegdheid om een door de Houder op de kaart geplaatste foto, beeldmerk of tekst te weigeren indien de door Houder geplaatste foto en /of tekst naar het oordeel van Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard erotisch of pornografisch van aard is en/of aanzet tot geweld, haat en/of discriminatie. De Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard zal in dat geval een gestandaardiseerde Giftcard aan de Houder of de door de Houder opgegeven derde zenden, maar is in dat geval bevoegd aan Houder de meerprijs in rekening brengen van de gepersonaliseerde Giftcard ten opzicht van de gestandaardiseerde Giftcard.
3.17. Indien één of meer bepalingen van deze Overeenkomst niet rechtsgeldig blijkt te zijn, zal de Overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling.

4. BEVOEGDHEDEN EN VERPLICHTINGEN VAN STICHTING BEHEER ELEKTRONISCHE GELDEN HOUDERS DNP GIFTCARD 4.1. Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard zal er voor zorg dragen dat het aan Houder toebehorende tegoed op de Giftcard op zorgvuldige wijze wordt beheerd.
4.2. Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard is niet gehouden tot vergoeden van rente over het tegoed op de Giftcard aan de Houder.
4.3. Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard kan, indien Houder in strijd handelt met Hoofdstuk 3 van de Overeenkomst, althans Houder in strijd met Hoofdstuk 3 van deze Overeenkomst dreigt te handelen, zonder nadere aankondiging het tegoed op de Giftcard blokkeren. Stichting Beheer elektronische gelden houders zal vervolgens een onderzoek instellen. Na onderzoek kan Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard gebruik maken van een van de volgende bevoegdheden: zij kan de Giftcard geblokkeerd houden, zij kan aan Houder (het restant van) de Tegenwaarde in geld uitkeren dan wel de Giftcard deblokkeren. Gedurende de periode dat de Giftcard is geblokkeerd kan de Houder geen transacties verrichten zoals bedoeld in art. 3.4 en kan hij evenmin zijn rechten ingevolge Hoofdstuk 5 van deze Overeenkomst geldend maken. Gedurende de periode dat de Giftcard is geblokkeerd lopen de termijnen zoals bedoeld in art. 3.6 en 5.1 door.
4.4. Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard zal de Houder niet behoeven te informeren indien zij gebruik maakt van één van de haar in art. 4.3 toekomende bevoegdheden. Houder zal zelf contact met Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard contact op dienen te nemen indien hij meent dat de Giftcard ten onrechte is geblokkeerd.
4.5. De Overeenkomst kan, mede vanwege wijziging door overheidswege van de publiekrechtelijke regels die betrekking hebben op het uitgeven en beheren van elektronisch geld, door de Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard worden gewijzigd. Wijzigingen van de Overeenkomst worden tenminste tien kalenderdagen vóór inwerkingtreding bekend gemaakt op de website www.sportenfitcadeau.nl. De wijzigingen treden in werking op de in de bekendmaking vermelde datum.

5. OMWISSELEN
5.1. Houder kan gedurende een termijn van 5 jaar nadat de Giftcard bij de Wederverkoper of het Directe Verkoopkanaal is verworven aan de Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard verzoeken om (het restant van) de Tegenwaarde in geld op een betaalrekening zoals bedoeld in art. 1:1 Wft terug te betalen die wordt aangehouden bij een in Nederland gevestigde bank of een bank met zetel buiten Nederland die een in Nederland gevestigd bijkantoor heeft. De termijn van 5 jaar vangt aan nadat de wederverkoper het bezit van de Giftcard aan de Houder heeft verschaft. Indien in voorkomende gevallen het moment waarop de wederverkoper het bezit heeft verschaft aan de Houder niet kan worden vastgesteld, geldt het moment waarop de Giftcard is geactiveerd als de aanvangstermijn zoals bedoeld in de vorige volzin. Indien de Houder de Giftcard via het Directe verkoopkanaal heeft verworven, vangt de termijn van 5 jaar aan volgend op de dag dat Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard de Giftcard blijkens haar administratie aan de Houder of een door Houder opgegeven derde heeft verzonden, althans de Stichting DNP Giftcard het in art. 3.13 elektronische afschrift aan de Houder of de door de Houder aangewezen derde heeft verzonden. Indien in voorkomende gevallen het moment waarop de Giftcard aan de Houder of een door Houder aangewezen derde is verzonden niet kan worden vastgesteld, geldt het moment waarop de Giftcard is geactiveerd als het moment waarop het in dit artikel bedoelde termijn van 5 jaar aanvangt.
5.2. Na het verstrijken van de in art. 5.1 genoemde termijn van 5 jaar kan Houder het bij de Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard het tegoed aan elektronisch geld niet langer omwisselen in de Tegenwaarde in geld. Het tegoed valt dan toe aan DNP Giftcard. De Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP zal in dat geval het in de vorige zin bedoelde tegoed overmaken aan DNP Giftcard.
5.3. Indien (het restant van) de Tegenwaarde in geld kleiner is dan of gelijk aan € 15,- dan vervalt de in art. 5.1 genoemde verplichting tot terugbetaling van (het restant van) de Tegenwaarde in geld. Dit restant komt aan DNP Giftcard toe.
5.4. De Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard is bevoegd kosten voor het omwisselen aan Houder in rekening te brengen voor zover die strikt noodzakelijk zijn. Als strikt noodzakelijke kosten worden aangemerkt de bankkosten die betrekking hebben op de overboeking en een bijdrage aan de administratiekosten van Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard, welke minimaal 15% van de Tegenwaarde in geld bedragen met een minimum van € 15,-. Houder stemt er mee in dat Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard deze kosten verrekent met het tegoed op de Giftcard, althans met de Tegenwaarde in geld.
5.5. Houder zal, indien hij gebruik wenst te maken van zijn recht om het tegoed op zijn Giftcard om te wisselen in (het restant van) de Tegenwaarde in geld, zich schriftelijk dienen te wenden tot:

Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard
tav: afdeling Omwisseling
Grotestraat 138-A
5141 HC Waalwijk

met het verzoek om toezending van het ‘Omwisselformulier Tegenwaarde in Geld’. Na ontvangst van een juist en volledig ingevuld ‘Omwisselformulier Tegenwaarde in Geld’ en een leesbaar afschrift van een geldig identiteitsbewijs van de persoon namens wie het verzoek wordt gedaan, zal Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard aan het begin van de maand volgend op de maand waarin het Omwisselformulier door Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard Afdeling Omwisseling is ontvangen, (het restant van) de Tegenwaarde in geld overmaken op de in het Omwisselformulier genoemde IBAN-nummer.

6. TEKORTKOMING EN AANSPRAKELIJKHEID
6.1. Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een tekortkoming of schade, waaronder gevolgschade, die voortvloeit uit, of verband houdt met een aan Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, onrechtmatige daad, of die op enige andere rechtsgrond is gebaseerd, behoudens voor zover die schade is ontstaan door opzet of grove schuld van de Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard.
6.2. Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan doordat de Acceptant tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst met de Houder.
6.3. Indien en voor zover vast zou komen te staan dat Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard gehouden zou zijn om schade te vergoeden aan de Houder dan is de door Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard aan de Houder te vergoeden schade beperkt tot het restant van de Tegenwaarde in geld zoals die was op de dag van de schadeveroorzakende gebeurtenis.
6.4. Voor het intreden van verzuim van Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard zal steeds een ingebrekestelling noodzakelijk zijn waarin Houder Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard de gelegenheid biedt om binnen 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de ingebrekestelling alsnog aan haar verplichtingen te voldoen, ook in die gevallen waarvan art. 6:83 BW bepaalt dat ingebrekestelling niet noodzakelijk is voor het intreden van het verzuim.
6.5. Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard kan bij de uitvoering van de Overeenkomst derden inschakelen, indien en voor zover Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard dat nodig acht. Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele tekortkomingen van deze derden noch voor schade die hiermee in verband staat.

7. BEWIJSKRACHT EN BEWAARTERMIJN ADMINISTRATIE
7.1. Tegenover de Houder strekt een uittreksel uit de administratie van Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard of een uittreksel uit de administratie van een door Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard ingeschakelde derde tot volledig bewijs, behoudens door de Houder te leveren tegenbewijs.
7.2. Stichting Beheer elektronische gelden houders DNP Giftcard of een door haar ingeschakelde derde hoeft haar administratie niet langer te bewaren dan de wettelijke bewaartermijnen.

8. TOEPASSELIJK RECHT GESCHILLEN
8.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank te Breda indien en voor zover de Wet niet in de weg staat aan deze forumkeuze.